ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه ۸:۰۰ – ۲۰:۰۰

آدرس ما

کرج، گوهردشت، کارمندان شمالی، روبروی سیزدهم شرقی

شماره تماس

 ۰۲۶-۳۴۴۶۰۵۷۸
۰۲۶-۳۴۴۴۰۴۹۴